دانشگاه غرجستان برای سمستر بهاری سال تحصیلی 1398در مقطع لیسانس می پذیرد

دانشگاه غرجستان برای سمستر بهاری سال تحصیلی 1398در مقطع لیسانس می پذیرد

1- حقوق
2- اقتصاد تجارتی
3- مدیریت تجارتی
4- کمپیوتر ساینس (BSE)
5- کمپیوتر ساینس (BIT)
6- علوم سیاسی
7- روابط بین الملل
8- جامعه شناسی
آدرس:
– کابل، ناحیه سوم، پل سرخ، دانشگاه غرجستان.
– شماره های تماس: 0793142009 – 0793142010
– فیس سمستروار:
کلیه رشته ها: 11500 افغانی
کمپیوترساینس: 18000 افغانی
– فیس در دو قسط دریافت می گردد.
– داخله جریان دارد…

دیدگاهتان را بنویسید