هیأت‌امنا

هیأت امنا، یکی از عناصر اداری امروزی است که نقش مؤثر آن در شناسایی فرصت‌های بیرونی برای سازمان‌ها و اطمینان از کارکرد سالم و کارآمدی سازمان‌ها قابل توجه است. وجود هیأت‌امنا نشان‌دهنده‌ای مشارکت و شفافیت در یک اداره است. اعضای هیأت‌امنا جزء افراد شناخته شده آکادمیک،فعال اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی‌اند که می‌توانند در مؤسسات غیرانتفاعی و با مالکیتعمومی و خصوصی باعث مشارکت عمومی و جلب حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها شود. از سوی دیگر، هیأت‌امنا باعث مؤثر بودن و شفافیت اداری نیز می‌شود. پوهنتون غرجستان افتخاردارد که نهاد هیأت‌امنا را در این پوهنتون شالوده‌گذاری کرده است

وظايف و صلاحيت‌هاي هيأت امنا

1. مشوره دهی در جهت توسعه امور آکادمیک و علمی.
2. نظارت کلی بر عملکرد پوهنتون در امور اکادمیک، اداری و انکشافی.

اعضای هیأت امناء

1. رئيس هيأت مؤسسان به حيث رئيس.

2. رئيس پوهنتون به حيث منشي.

3. سه نفر استاد داراي رتبه علمي پوهندوي يا بالاتر از آن با درجه تحصيلي حداقل ماستر که از جمله يکنفر آن‌ها داراي رتبۀ علمي پوهاند باشد.

4. دونفر از سکتور تجاري- صنعتي و يا نماينده موسسات ذيربط.

5. يک نفر محصل ممتاز بر اساس معرفي انجمن محصلان براي يک سال.