دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه غرجستان، همزمان با تاسیس دانشگاه در سمستر اول سال 1389 شروع به کار نمود.

علوم سیاسی به بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می پردازد، به عبارت دیگر رشته علوم سیاسی یعنی ارائه یکسری نظریه ها و یا یکسری ابزارها و راهکارهایی که بر اساس آنها هر جامعه شرایط و مشکلات حال را بررسی کرده و از پیش پا برمی دارد و برای حرکت ها و اقدامات بعدی با ترسیم فضا برای مسیر آینده، برنامه ریزی می کند و همچنین از تجارب و دستاوردهای بشر که در طول تاریخ در عرصه اجتماع به دست آورده است، بهره می برد.

بازارکار:

 نمایندگی هر کشور در یک نهاد دولتی را متخصصان علوم سیاسی و روابط بین الملل بر عهده دارند.

همچنین در بخش های وزرات داخله، وزرات خارجه، سفارت خانه ها، دفتر ریاست جمهوری، مرکز تحقیقاتی و  استراتژیک  موسسات خصوصی پژوهشی،  مطبوعات و خبرگزاری‌ها برای فارغان این رشته ها زمینه شغلی مناسب فراهم می باشد.