زبان آلمانی
با فرصت های بزرگ تحصیلی که در کشور آلمان وجود دارد و با توجه به هزینه های پایین تحصیل در کشور آلمان و هم چنین با تغییرات جدید در قوانین مهاجرتی کشور آلمان در سال 2020 و نیاز آلمان به نیروی کار حرفه ی، یادگیری زبان آلمانی یک فرصت بزرگ را برای همه فراهم می نمایند که بتوانند در آلمان کار و تحصیل نمایند.
بخش زبان آلمانی مرکز انکشاف مسلکی با توجه به نیاز فراگیران برای زبان آلمانی سریع ترین و آسان ترین سیستم آموزشی را طراحی نموده است که افراد بتوانند در زمان کوتاه این زبان را بیاموزند.
زبان آلمانی در دو کتگوری تدریس می شود:
1- به صورت عمومی
2- صنف های مخصوص ویزا