دیپارتمنت مدیریت تجارتی

پوهنحي اقتصاد با رشتۀ اقتصاد تجارتي كارش را در سال 1389 آغاز نمود و در سال دوم كاري خويش جواز رشته مديريت را اخذ كرده و اين رشته را نيز به عنوان يكي از دپارتمنتهاي پوهنحي فعال نمود و در سال 1390، چنانكه در جدول مربوطه مشاهده مي شود، صنفهاي اين رشته نيز همچون ساير رشته هاي موسسه فعال گرديد. 

 پوهنحي اقتصاد يكي از پوهنحي¬هاي فعال موسسه بوده و ظرفيت انكشافي زيادي دارد. در اين پوهنحي تلاش اصلي آن بوده است كه از وسايل آموزشي و كمك آموزشي مدرن مانند پروژكتور و غيره براي بهبود كيفيت علمي و آموزشي استفاده شود. علاوه بر فعاليت هاي رسمي آموزشي، فعاليت ديگر اين پوهنحي تاسيس بورد مطالعات جانبي و انجمن علمي محصلان مي باشد كه براي تقويت زمينه هاي علمي و معلوماتي محصلان راه اندازي شده است. بورد مطالعاتي متشكل از سه نفر استادان پوهنحي مي باشد كه بر مطالعات و فعاليتهاي علمي و آموزشي محصلان نظارت مي كنند. هر يك از اساتيد بورد با طرح مسائل و موضوعات اقتصادي از محصلان مي خواهند با تحقيق و مطالعه روي موضوعات پيشنهادي، نتايج تحقيقات و مطالعاتشان را در سمينارهايي كه به همين منظور داير مي گردند، ارايه نمايند.

 


فعاليتهاي فوق برنامه پوهنحي اقتصاد: 
1. برگزاري صنفهاي تقويتي؛ 
الف. برگزاري صنفهاي تقويتي رياضي. از آنجا كه عده اي از محصلاني كه وارد تحصيلات عالي مي شوند، معلومات كافي در رياضيات ندارند؛ ضرورت برگزاري صنفهاي تقويتي در اين زمينه احساس مي شود. پوهنحي اقتصاد با درك اين نياز براي تقويت بنيه معلومات رياضي محصلان، اقدام به برگزاري صنفهاي تقويتي، حل تمرين و رفع اشكالات نموده است. 
ب. برگزاري صنفهاي روش تحقيق و مقاله نويسي. در اين زمينه نيز پوهنحي اقتصاد با تشخيص نقاط ضعف محصلان در زمينه روشهاي جمع آوري معلومات، شيوه هاي نگارش علمي و نيز تحليل آماري و احصائيوي صنفهايي را به منظور تقويت محصلان در زمينه هاي فوق، برگزار كرده است. 
2. فعاليتهاي بورد مطالعات جانبي. 
هدف از تشكيل اين بورد در پوهنحي اقتصاد، آن بوده است كه محصلان آموخته هاي علمي خود را در عمل با شيوه هاي علمي و قابل قبول به محك آزمون بگذارند. در اين بورد محصل با مشوره و راهنمايي استاد به مطالعه و جمع آوري معلومات مي پردازد و نتايج اين مطالعات را با رعايت معيارهاي روش تحقيق، زير نظر استاد ارايه مي نمايد. قابل يادآوري است كه كليه اين گونه فعاليتهاي جانبي و برگزاري صنفهاي تقويتي رايگان بوده و هزينه اي از محصل دريافت نمي شود. 

دپارتمنت مديريت به عنوان بخشي از پوهنحي اقتصاد تلاش مي كند با استفاده از روشهاي آموزشي و كمك آموزشي موثر و نويني همچون استفاده از پروژكتور، تدوين پلان درسي و روشهاي عملي تدريس مديريت را به بهترين شيوه و روش انجام دهد. مديريت به عنوان رشتۀ علمي مدرن مورد توجه جدي موسسه بوده و دپارتمنت سعي مي كند از تمام توان خويش براي انتقال اين دانش نوين به جوانان و محصلان استفاده نمايد. 
دپارتمنت مديريت همچنين در تلاش است به عنوان بخشي از فعاليتهاي جانبي خود، طرح جامعي براي آموزش مديريت علمي به مديران سازمانهاي دولتي و غيردولتي فراهم نمايد تا از اين رهگذر در جهت بهبود توان مديريتي جامعه به سهم خويش كمك نمايد. اين فعاليت جانبي تا كنون به صورت آموزش مديريت علمي كتابداري به كتابداران سراسر كشور توسط متخصصان كتابداري طي دو سال متوالي درمحل موسسه به انجام رسيده است.

 

 

 

JoomShaper