دیپارتمنت روابط بین الملل

 

اين پوهنحي بيشترين تراكم محصلان را داشته و با فعاليت هاي اكادميك و علمي خود توجه محصلان را به صورت روز افزون جلب نموده است. پوهنحي حقوق و علوم سياسي موسسه با داشتن 17 نفر كدر علمي دايمي كه داراي سند تحصيلي ماستري و دكتري مي باشند، تلاش مي كند تا بهترين خدمات آموزشي را به محصلان ارايه كند. اين پوهنحي داراي سه رشته تحصيلي حقوق، علوم سياسي و روابط بين الملل بصورت تفكيك شده مب باشد. از سه رشتۀ اين پوهنحي رشته روابط بين الملل در سال دوم فعاليت آكادميك موسسه تاسيس شده است. در حال حاضر پوهنحي حقوق و علوم سياسي مجموعا داراي 22 صنف مي باشد كه صنفها با فضاي مناسب و استندرد تشكيل مي گردد.

 


پوهنحي حقوق و علوم سياسي در كنار فعاليت هاي معمول علمي و آكادميك خود، طي سال روان، براي ارتقاي سطح علمي محصلان به فعاليتهاي علمي و آموزشي فوق برنامه نيز مطابق با نيازها و خواست محصلان مبادرت ورزيده است كه از آن جمله مي توان به برگزاري صنفهاي آزاد ذيل اشاره كرد: 
1. برگزاري صنف بررسي تحولات سياسي روز با نگاهي به نظريات و مكاتب سياسي؛ 
2. برگزاري صنف حقوق جزاي اسلامي با تاكيد بر متون فقهي و حقوقي اسلامي؛ 
3. برگزاري صنف روشهاي نويسندگي. 
صنفهاي فوق با توجه به نياز محصلان و با تقاضاي آنان بصورت آزاد و فوق برنامه توسط استادان و بدون اخذ فيس برگزار گرديده است. هدف از برگزاري اين گونه صنفها، تقويت بنيه علمي محصلان مي باشد. پوهنحي حقوق و علوم سياسي در نظر دارد با توجه به تجربه سال 1391، فعاليت هاي فوق برنامه خود را در سال 1392، گسترش دهد.

 

 

 

JoomShaper