پوهنحی جامعه شناسی

در سال 1391 با توجه به استقبال تعدادي از متقاضيان براي رشتۀ جامعه شناسي اولين صنف اين رشته در پوهنحي علوم اجتماعي داير گرديد. اين رشته اگر چه رشته اي نوپا در افغانستان است، ولي انتظار مي رود در آينده استقبال بيشتري از آن صورت بگيرد .

 در سال 1391 با توجه به استقبال تعدادي از متقاضيان براي رشتۀ جامعه شناسي اولين صنف اين رشته در پوهنحي علوم اجتماعي داير گرديد. اين رشته اگر چه رشته اي نوپا در افغانستان است، ولي انتظار مي رود در آينده استقبال بيشتري از آن صورت بگيرد. پوهنحي علوم اجتماعي موسسه تحصيلات عالي غرجستان با داشتن اساتيد برجسته در اين رشته پتانسيل خوبي دارد.

 

 

 

JoomShaper