برنامه‌ها

عرضه‌ی اطلاعات، منابع تحقیقاتی درباره‌ی افغانستان، دیجیتال‌سازی اسناد، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تقویت سواد آموزی و تسهیل پژوهش‌های آکادمیک در محور برنامه‌های این مرکز قراردارد.