پرورش ذهن:
با رشد سریع علم و حجم انبوه اطلاعات در قرن 21، روش های قدیمی مطالعه و یادگیری جوابگویی نیازهای دانشجویان نبوده و ضرورت به روش های جدید و علمی مطالعه و یادگیری یکی از نیازهای اساسی می باشد.
دیپارتمنت پرورش ذهن با فراهم نمودن زمینه آموزش تکنیک های تقویت حافظ، تندخوانی، فن مطالعه، استفاده درست از ذهن و مغز، مدیریت ذهن و حافظه به فراگیران کمک می نمایند که با تسلط به این مهارت سرعت رشد و پیشرفت خود را چند برابر افزایش دهند.