عضوی از خانواده علمی غرجستان شوید!

دانشگاه غرجستان افتخار دارد که شما را به قله‌های موفقیت رهنمایی نماید.

برای ثبت نام لطفا فرم را از لینک زیر پر نموده و برای ما ارسال نمایید.
بعد از ارسال فرم جهت پیگیری و تکمیل روند ثبت نام تان به دفتر پذیرش دانشگاه مراجعه نموده و ثبت نام تان را تکمیل نمایید.

تشکر از اینکه غرجستان را انتخاب می‌نمایید.