پوهنتون به منظور جلوگيري از سلطه شخصي بر مقدرات پوهنتون، داراي يک هيأت مؤسسان مي‌باشد که مسئوليت برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در خصوص موضوعات کلان اداري، مالي و انکشافي پوهنتون و نيز نظارت کلي بر اجراي برنامه‌ها ‌را مطابق با قوانين نافذ کشور و مقررات تحصيلات‌عالي و اين اساسنامه به عهده دارد. رئیس هیأت موسسان و معاون وی برای مدت سه سال با رأی اعضای موسسان پوهنتون انتخاب می­گردد.

وظايف و صلاحيت‌هاي هيئت مؤسسان

1. هيأت مؤسسان پوهنتون که نام و مشخصات آن‌ها در اساسنامه به ثبت رسیده است، مسئول دوام، اعتلا و ارتقاي فعاليت‌هاي پوهنتون ‌مي‌باشند.

2. انتخاب رئيس و تأييد انتخاب معاونان علمي و اداري ـ مالی.

3. تصويب، تعديل و اصلاح اساسنامه پوهنتون.

پوهنتون به منظور جلوگيري از سلطه شخصي بر مقدرات پوهنتون، داراي يک هيأت مؤسسان مي‌باشد که مسئوليت برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در خصوص موضوعات کلان اداري، مالي و انکشافي پوهنتون و نيز نظارت کلي بر اجراي برنامه‌ها ‌را مطابق با قوانين نافذ کشور و مقررات تحصيلات‌عالي و اين اساسنامه به عهده دارد. رئیس هیأت موسسان و معاون وی برای مدت سه سال با رأی اعضای موسسان پوهنتون انتخاب می­گردد.