تقسیم اوقات امتحانات سمستر بهاری سال 1400

برای دانلود تقسیم اوقات روی دکمه دانلود بزنید! 

تقسیم اوقات امتحانات پایان سمستر بهاری 1400 دپیارتمنت حقوق تایم روزانه و شبانه 

تقسیم اوقات امتحانات دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل سمستر بهاری 1400 – روزانه

تقسیم اوقات امتحانات علوم سیاسی و روابط بین الملل سمستر بهاری 1400 – شبانه