دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه غرجستان، همزمان با تاسیس دانشگاه در سمستر اول سال 1389 شروع به کار نمود.

علوم سیاسی به بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می پردازد، به عبارت دیگر رشته علوم سیاسی یعنی ارائه یکسری نظریه ها و یا یکسری ابزارها و راهکارهایی که بر اساس آنها هر جامعه شرایط و مشکلات حال را بررسی کرده و از پیش پا برمی دارد و برای حرکت ها و اقدامات بعدی با ترسیم فضا برای مسیر آینده، برنامه ریزی می کند و همچنین از تجارب و دستاوردهای بشر که در طول تاریخ در عرصه اجتماع به دست آورده است، بهره می برد.

روابط بین‌الملل به مطالعه روابط میان کشورها، نقش کشورهای مستقل، سازمان‌های دولتی، سازمانهای غیردولتی، سازمان های بین‌المللی، سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌های چندملیتی، گفته می‌شود. روابط بین‌الملل یک رشته دانشگاهی است که چون سیاست خارجی یک دولت معین را تجزیه و تحلیل و تنظیم می‌کند، می‌تواند هنجاری و اثباتی باشد.

بازارکار:

 نمایندگی هر کشور در یک نهاد دولتی را متخصصان علوم سیاسی و روابط بین الملل بر عهده دارند.

همچنین در بخش های وزرات داخله، وزرات خارجه، سفارت خانه ها، دفتر ریاست جمهوری، مرکز تحقیقاتی و  استراتژیک  موسسات خصوصی پژوهشی،  مطبوعات و خبرگزاری‌ها برای فارغان این رشته ها زمینه شغلی مناسب فراهم می باشد.