دانشگاه غرجستان پالیسی حمایت از زنان را همواره دنبال کرده است. از آغاز تأسیس دانشگاه این پالیسی همیشه تعقیب شده است. در جمع موسسین یک خانم داری مدرک دکترا حضور دارد و علاوه بر آن در کدر علمی نیز سه نفر از خانم ها که داری مدرک ماستری هستند به صورت دایم استخدام شده اند. در بخش کارمندان نیز حضور خانم ها پر رنگ است. علاوه بر آن مطابق مقررات وزارت تحصیلات عالی نزدیک به دو سال است که آمریت جندر دانشگاه فعال شده است و سفارشات و مقررات وزارت تحصیلات را در داخل دانشگاه انجام می‌دهد.

مطابق با پلان استراتژیک دانشگاه تا پنج سال آینده حضور خانم ها در بخش های دانشگاه به 30 فیصد پیش بینی شده است که انتظار می رود این رقم اجرایی و عملیاتی شود.