مرکز انکشاف مسلکی دانشگاه غرجستان

مرکز انکشاف مسلکی دانشگاه غرجستان، با علم به این که آموزش های کوتاه مدت و ارتقای مهارت ها یکی از ضروریات رشد و پیشرفت در حال حاضر می باشد. در قالب دانشگاه غرجستان و در زیر مجموعه معاونت علمی – تدریسی این دانشگاه ایجاد شده است.