اینجنری موبایل
امروزه تقریبا به تعداد افراد یک جامعه موبایل و تلفون های مختلف وجود دارد از آن جایی که هر وسیله ی دچار مشکل شده و خراب می شود، ترمیم موبایل به عنوان یک شغل پر در آمد در سطح جهان شناخته می شوند.
بخش اینجنری موبایل در مرکز انکشاف مسلکی با توجه به نیاز جامعه و بازار دوره ترمیم موبایل را به صورت مسلکی برای علاقه مندان تدریس می نمایند که بتوانند در مدت زمان کوتاه و با مصرف کم، صاحب یک شغل پر در آمد شوند.
اینجنری موبایل در دو بخش هارد ویر (ترمیم) و سافت ویر (پرگرامینگ) تدریس می شوند.