1.    مقدمه

بخش تحقیقاتی دانشگاه غرجستان با توجه به نیاز های علمی و تحقیقاتی کشور پلان دارد که در جریان سال تحصیلی و در کنار فعالیت های آموزشی به بخش تحقیقات به حیث یک رسالت علمی توجه نموده هر از گاهی یک سمینار علمی در سطح ملی برگزار نماید. با توجه به اهمیت صلح در جامعه امروز افغانستان این دانشگاه با شناسایی و مشخص کردن یک تعداد موضوعات مهم در این حوزه تصمیم دارد شماره هشتم فصلنامه علمی-پژوهشی غرجستان را به صلح پایدار اختصاص داده و در صورت حل مشکل کرونا یک سمیناری در سطح ملی در ارتباط با صلح پایدار برگز معرفی ریاست امور تحقیقاتی و فرهنگی :

  1. مأموریت

مهمترین ماموریت ریاست امور تحقیقاتی و فرهنگی دانشگاه غرجستان بر اساس سند چشم انداز این دانشگاه ” دستیابی به جایگاه برتر در عرصه تحقیقات با انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در سطح ملی و منطقه ای.” می باشد.

این مرکز با هدف گسترش پژوهش های بنیادی و کاربردی تأسیس شده است و تلاش دارد با حمایت مادی و معنوی از پژوهش گران(کدر علمی، دانشجویان و کارمندان) به تولید دانشی معطوف به حل مسائل در سطح ملی و منطقه ای دست یابد. تا بتون از این طریق مسایل مهم و اساسی سیاست گذاری افغانستان در سه سطح ملی, منطقه‌ای و جهانی را مورد شناسایی قرار داد.  همزمان به وجود آوردن فرهنگ پژوهش و گسترش فضای آکادمیک و  فراهم سازی زمینه های نگاه انتقادی به موضوعات علمی بخش دیگری از ماموریت این ریاست را تشکیل می دهد. رهنمودهای تحقیقی مطابق اصول و هنجارهای تحقیقی امروز برای محققان دانشگاه غرجستان از دیگر اولویت های این ریاست خواهد بود.

ریاست امور تحقیقاتی و فرهنگی دانشگاه غرجستان در کنار رعایت اصل تخصص و معیاری بودن اکادمیک, خود را متعهد به رعایت  دستاوردها های جهانی حقوق بشر و  ارزشهای دموکراتیک می داند. 

  • تعدادکارمندان

 کارمندان  رسمی ریاست امور تحقیقاتی و فرهنگی  پنج نفر به شرح زیر  می‏باشند:

  • ریاست امور تحقیقاتی و فرهنگی مسولیت فصلنامه غرجستان را نیز به عهده دارد.
  • آمریت  امور تحقیقات که سردبیری فصلنامه غرجستان را نیز به عهده دارد.
  • آمریت امور فرهنگی که به حیث مسوول سیمینارها  و  برنامه های فرهنگی دانشگاه می باشد.
  • مدیر کتابخانه   که وظیفه نگهداری از کتاب ها و دیگر لوازم کتابخانه و محافظت از دیتابیس مخصوص کتابخانه  می باشد فعال کردن سیستم دیجیتال کتابخانه می باشد.